Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić smatra da država jedino pokušava smanjiti broj nezaposlenih osoba s invaliditetom projektima za zapošljavanje grant šemama, ali ne i drugim redovnim aktivnostima i mjerama.

Marina Vujačić je to saopštila u intervijuu za portal PRESS:

PRESSKoliko država i opštine vode računa o licima sa invaliditetom?

Marina Vujačić (M.VDržava Crna Gorapa prema tome i cjelokupan sistem na nacionalnom i lokalnom nivouje propisala neka od prava osobama s invaliditetomnjihovo ostvarivanje i zaštitute se prema tome obavezala i na poštovanje tih prava u praksi.

U tom smisluobaveza je države da promovišegarantuje i štiti sva ljudska prava osoba s invaliditetomne zbog toga što je humanaveć zbog toga što je to dužnost svakog društva i države da osigura ravnopravnostpa i onda kada trebada propiše posebne mjere za ljude koji su u nepovoljnijem položajukao što je to nesporno slučaj s osobama s invaliditetom.

To znači da država treba da garantuje prava osobama s invaliditetom opštim zakonimaali i posebnim zakonimakada opštim nije moguće neku oblast i neko pitanje adekvatno ureditiTo isto se odnosi i na druge mjerepa tako i na dužnost opština i lokalnog nivoaodnosno zajednica u kojima žive osobe s invaliditetom.

Zbog toga govorim često da je pogrešan odnos ljudi u institucijama i ukupnom sistemu koji govore da nama izlaze u susretimaju dobru volju razumiju naše potrebe.

Naimesve navedeno odražava pogrešne pristupe i invaliditetu i odgovornostima kakve ima jedna državaa to je da garantujeosiguraobezbijedi i zaštiti poštovanje ljudskih prava i urođenog dostojanstva svakog ljudskog bića.

Sve suprotno govori u prilog činjenici da država ne postupa u skladu sa svojim nadležnostima i da ljudi u institucijama sistema i drugi nadležni ne rade (dobro) svoj posao.

Praksa i na nacionalnom i na lokalnom nivou je različitašto znači dabez obzira na neke pozitivne primjere i prakse kojih svakako imane postoji adekvatan sistemski pristup pravima osoba s invaliditetomSamim timmnoga rješenja nijesu održiva i dugoročna i često neke od uspostavljenih praksinestanu s promjenom vlasti ili pojedinaca na pozicijama donošenja odluka i/li sprovođenja javnih politika i mjera.

To dovodi do toga da se iznova zagovaraju pravagubi dragocjeno vrijemeresursi i energija.

U tom smislupostoje i primjeri kada nadležne institucije i onda kada garantuju prava zakonompodzakonskim aktima ograniče korisnike/ce pravaobim prava iliu slučaju osoba s invaliditetomizvrše diskriminaciju po osnovu vrste oštećenja (invalidnosti), procenta oštećenjaa nekada i po osnovu uzroka nastanka/sticanja i godina starosti.

Pored toganeka ranije garantovana prava ili obim tih prava je ukinut osobama s invaliditetomšto nije smjelo da se dogodi i suprotno je međunarodnim standardima.

PRESSKoji su glavni izazovi sa kojima se suočavaju?

M.V: Prvi i osnovni izazov a ujedno i najveća prepreka s kojom se suočavaju osobe s invaliditetom je odnos društva prema namaodnosno stavovipredubjeđenja i uvjerenja o invaliditetu koja su najčešće negativnapogrešna i štetna po osobe s invaliditetomnaše porodiceali i cijelo društvoNaimei dalje se suočavamo s kontinuiranom potrebom promjene i unaprjeđenja stavova i svijesti o osobama s invaliditetom i promjenom percepcije o namakao o dostojnim i tretiranjem invaliditeta kao društvenog fenomenaa ne nikako problema pojedinca/ke.

I dalje postoje stavovi da su osobe s invaliditetom manje sposobnemanje vrijedneštetnenedovoljne i pogrešneodnosno nesreća porodice i tragedija društvaTakav pristup nerazumijevanjapogrešnog odnosa i neprihvatanja dovodi do stalne diskriminacije osoba s invaliditetomizopštavanjasegregacije i getoizacijeali i mnogo šteti i utiče i na odnos osoba s invaliditetom prema sebi samimaProces samoprihvatanja kod samih osoba s invaliditetom zbog toga je dugotrajana za neke se nikada i ne desi upravo zbog negativnih stavovaokruženja u kojem su i nedostatka podrške.

Iz stavova proizilaze i norme i garancije u zakonimamjere u strateškim i planskim dokumentimaakcije u praksi i sve ostalo što se radi ili popušta da se radi za osobe s invaliditetomosobama s invaliditetom i od strane samih osoba s invaliditetomjer je taj proces naravno uzajaman i međuzavisanOnda se nadalje izazovi ogledaju u nedovoljnoj pristupačnosti okruženjaobjekatasaobraćajainformacija i komunikacijausluga i servisa za osobe s invaliditetomkao i nedostatkom podrške za ravnopravnostsamostalan i dostojanstven život.

Osobe s invaliditetom cijelog života moraju da dokazuju da nešto moguda su sposobne i da im pripadaju pravadok se za mnoge druge podrazumijeva da im to pripada po rođenju.

PRESSImate li tačan podatak koliko je broj nezaposlenih lica sa invaliditetom u Crnoj Gori i da li postoji neki plan za smanjenje tog broja?

M.VZavod za zapošljavanje je objavio podatke o broju osoba s invaliditetom koje su zaposlene na dan 31122023kao i broj onih prijavljenih na evidenciji ZavodaPrema tim podacima9.522 osoba s invaliditetom (od čega je 5.620 ili 59,02% ženaposljednjeg dana 2023bilo je prijavljeno na evidenciji nezaposlenih. S druge stranepo evidencijama Zavodana određeno vrijeme zaposleno je 1.093 osoba s invaliditetomdok su 3.105 njih zaposleno na neodređeno vrijeme.

Navedeni podaci predstavljaju evidenciju onih koji ostvaruju prava propisana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetomšto znači da ne moraju biti konačniimajući u vidu činjenicu da osobe s invaliditetom mogu biti zaposlenea da njihovi poslodavci ne koriste prava propisana ovim zakonom.

Prošlo je više od mjesec dana kako Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije odgovorilo na Zahtjev za tumačenje zakonske regulative u vezi s pružanjem usluge podrške za život u zajednici - personalna asistencijaUz navedeni Zahtjev smo uputili i molbu za organizovanje sastanka sa ministarkom Nišić i njenim timom, radi razrješenja ovog problema, međutim izostao je odgovor i na ovaj segment obraćanja.

U Crnoj Gori je trenutno licencirano 17 dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju, a pozdravljajući napore nadležnih organa da se ovaj servis učini dostupnim što većem broju djece, moramo biti svjesni činjenice da postojeći kapaciteti ne garantuju ostvarivanje ovog vida podrške svoj djeci koja su u stanju potrebe i da su kapaciteti postojećih centara prilično ograničeni, ukazala je zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Mijušković.

Veličina fonta