Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) pozvao je Vladu Crne Gore da preduzme hitne mjere kako bi se prestalo sa smještanjem raznih ugroženih grupa djece i mladih u Centar za djecu i mlade Ljubović, poput djece žrtava nasilja i eksploatacije (prevashodno prosjačenja i trgovine ljudima), djece koja zbog uzrasta nisu krivično odgovorna, kao i onih koji su u riziku da počine krivično djelo ili su zatečena na ulici, jer to nije u skladu s međunarodnim standardima zaštite prava djeteta.

„Kao država koja je ratifikovala Konvenciju o pravima djeteta i Konvenciju o borbi protiv trgovine ljudima, Crna Gora se obavezala na poštovanje ljudskih prava i međunarodnih standarda bezbjednosti i zaštite sve djece. To uključuje obavezu da se djeci u riziku i djeci žrtvama trgovine ljudima obezbijedi prikladan i bezbjedan smještaj, koji isključuje mogućnost kontakta žrtve s počiniocem krivičnog djela, kao i specijalizovane usluge podrške”, poručila je v. d. šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Sabina Žunić.

Centar za djecu i mlade Ljubović treba, ističu iz UNICEF-a, da bude ustanova koja će pružati specijalizovanu podršku djeci kojoj je od strane suda izrečena krivična sankcija nezavodskog tipa. Takva podrška treba da bude usmjerena na reintegraciju i resocijalizaciju djece.

„Sve druge ranjive kategorije djece, poput djece s problemima u ponašanju i djece žrtava nasilja i eksploatacije, moraju biti fizički odvojene, u skladu s međunarodnim standardima. Takođe, ova djeca moraju imati posebne programe podrške. UNICEF je spreman da, saglasno svom mandatu, podrži Vladu Crne Gore da preduzme hitne akcije u vezi s ovim pitanjem i time obezbijedi puno poštovanje prava sve djece u Crnoj Gori”, saopšteno je iz UNICEF-a.

Podsjećaju da su, u skladu s međunarodnim standardima zaštite prava djeteta, godinama podržavali Vladu Crne Gore da reformiše sistem maloljetničkog pravosuđa.

„Kao rezultat ovih napora, koji su podržani i od strane Evropske unije (EU), usvojen je poseban Zakon o maloljetničkom pravosuđu i uvedena je specijalizacija predstavnika pravosuđa i policije za rad s djecom i mladima u sukobu sa zakonom. Takođe, unaprijeđen je kvalitet rada Centra za djecu i mlade Ljubović kroz izradu standarda, programa rada i kontinuiranu edukaciju zaposlenih za rad s djecom i mladima u sukobu sa zakonom u skladu s međunarodnim standardima”, stoji u saopštenju UNICEF-a.

"Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta Ključ SamstalnOStI, a koji UMHCG realizuje uz finansijsku podršku od strane Glavnog grada Podgorice"


Izvor: portal
Roditelji

Pripremio: Ivan Čović

Veličina fonta