Aktuelno

Najnovije vijesti, saopštenja...

Kao odgovor na ključne nalaze nedavno objavljene Analize sektora obrazovanja 2015–2020, Fond Ujedinjenih nacija za djecu – UNICEF, NVO Roditelji, NVO Prosvjetna zajednica, NVO Nardos – Nacionalna asocijacija roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju i NVO Mladi Romi pozvali su sve političke aktere da se obavežu da će, nakon što se odabere novi saziv skupštine i formira nova vlada, ulagati dovoljno sredstava u finansiranje novih školskih i predškolskih objekata, adekvatno opremanje svih škola novim tehnologijama, obezbjeđivanje kontinuiranog profesionalnog razvoja svih nastavnika, i kvalitetnu i inkluzivnu podršku obrazovanju sve djece, uključujući djecu s invaliditetom i djecu iz romskih i egipćanskih zajednica.

Kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta, Crna Gora se obavezala da će svakoj djevojčici i dječaku obezbijediti ostvarivanje prava na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje.

„Ono što nova vlada bude učinila u vezi s obrazovnim sistemom uticaće na svaku djevojčicu i dječaka i na svakog građanina ove zemlje. Kvalitetno obrazovanje je održivi put za izlazak iz ciklusa siromaštva. Ono je od suštinske važnosti za razvoj i rast Crne Gore. Građani imaju priliku da utiču na te odluke tako što će na izborima, kao glasači, prioritet dati djeci - poručio je Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Ključni nalazi nedavno objavljene Analize sektora obrazovanja 2015–2020 pokazuju da dvoje od troje djece u Crnoj Gori pohađa osnovne škole koje nemaju adekvatnu infrastrukturu; da u prosjeku na 16 učenika u osnovnim i srednjim školama dolazi jedan kompjuter; da u prosjeku samo jedan od četiri nastavnika pohađa programe profesionalnog razvoja na godišnjem nivou; kao i da djeca koja rastu u siromaštvu u mnogo manjoj mjeri pohađaju vrtiće, osnovne i srednje škole nego njihovi vršnjaci.

„Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će, ako budu dio nove vlade, obezbijediti svakom nastavniku i učeniku adekvatan prostor za učenje i besplatan pristup internetu, digitalnim i asistivnim tehnologijama u školama i vrtićima. Ulaganje više resursa u kontinuirani profesionalni razvoj, zalaganje za principe meritokratije i decentralizacija obrazovnog sistema su krajnje neophodni ukoliko Crna Gora želi da postigne kvalitetnije obrazovanje. Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će ovo učiniti mogućim za svakog nastavnika i svakog učenika u ovoj zemlji - poručila je Olivera Leković iz NVO Prosvjetna zajednica.

Da bi se smanjilo siromaštvo u Crnoj Gori, svakom djetetu iz siromašne porodice, svakom romskom djetetu i djetetu s invaliditetom od prvih godina života mora se obezbijediti kvalitetno obrazovanje.

„Vrijeme je da u 21. vijeku konačno naša djeca dobiju dovoljan broj vrića i škola i borave u adekvatnim prostornim uslovima, i u opremljenim prostorijama za rad, da imaju funkcionalne toalete, pristup vodi za piće, da su im škole zagrijane i da ne moraju da pješače do škola kilometrima, jer žive u ruralnim područijima i nemaju organizovan prevoz. Očekujemo i da budući donosioci odluka posebnu pažnju posvete udžbenicima i kvalitetu njihovog sadržaja, baš kao i potrebama roditelja da na raspolaganju imaju podršku u vidu produženog boravka za njihove šestogodišnjake i sedmogodišnjake, kada krenu u školu“, kazala je Lepa Žunjić iz NVO Udruženje Roditelji.

NVO Nacionalna asocijacija roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – NARDOS ističe potrebu da se obezbijede neophodni alati za učenje za djecu sa smetnjama u razvoju i za organizovanje dodatne obuke za nastavnike kako bi mogli da obezbijede kvalitetno i inkluzivno obrazovanje svakom djetetu u Crnoj Gori.

„Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će, ako budu dio nove vlade, da poštuju i sprovode preporuke UN Konvencije o pravima djeteta, da obezbjede i omoguće funkcionalnu inkluziju djece sa smetnjama u razvoju bez barijera u skladu sa potrebama i mogućnostima djece s invaliditetom, koja imaju pravo na posebnu brigu, obrazovanje i obuku, koja će im pomoći da žive dostojanstven život i da ostvare najveći mogući stepen samostalnosti“, poručio je Savo Knežević iz NVO Nacionalna asocijacija roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – NARDOS.

Kad je riječ o obrazovanju romskih i egipćanskih učenica i učenika – prepreke su brojne, a važnost obrazovanja i izlaska iz siromaštva za njih je od ključnog značaja.

„Pozivamo političke aktere, trenutne i buduće, da podrže dodatne programe koji su dali rezultate poput mentorske podrške romskoj djeci u osnovnim i srednjim školama. Posebnu pažnju je neophodno obratiti na predškolsko vaspitanje i obrazovanje s obzirom da i dalje imamo vrtiće u kojima borave samo romska djeca. Neophodno je i nastaviti sa stipendijama u srednjim školama i fakultetima s posebnim akcentom na obezbjedjivanje plaćene prakse i/ili programe stažiranja u opštinskim/državnim kompanijama“, poručio je Samir Jaha ispred NVO Mladi Romi.

Prema posljednjem popisu stanovništva, djeca starosti do 18 godina čine jednu četvrtinu stanovništva Crne Gore. Pored toga to što će uticati na svu djecu, kvalitetno obrazovanje za svako dijete u Crnoj Gori takođe utiče na njihove roditelje, djedove i bake, nastavnike i sve građane u zemlji, jer je obrazovanje od ključnog značaja za izlazak iz siromaštva. Stoga će ono što nova vlada uradi kako bi reformisala obrazovni sistem imati uticaja na svaku osobu koja živi u Crnoj Gori. Iz tih razloga, kampanja za parlamentarne izbore treba da se bavi ovim ključnim pitanjem ljudskih prava, jer je ono u srži razvoja Crne Gore.

Fond Ujedinjenih nacija za djecu, poznatiji kao UNICEF, osnovan je 1946. i međunarodni je vodeći izvor pouzdanih podataka i analiza za djecu, koje koristi kako bi se zalagao za djecu i politike koje poboljšavaju njihove živote širom planete. UNICEF sarađuje s vladama u više od 190 zemalja i teritorija širom svijeta kako bi podržao svako dijete da ostvari svoja prava i potencijale, od ranog djetinjstva do adolscencije. Rad UNICEF-a za djecu prepoznat je u Konvenciji Ujedinjenih Nacija o pravima djeteta.


Izvor:
Pobjeda

Priredila: Anđela Miličić

Veličina fonta